+421 915 333 333
country@saloon.sk
x

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.
Úvod

Prevádzkovateľje spoločnosť Country Saloon s.r.o., so sídlom Bočná 10, 917 02 Trnava, IČO: 50 579 673, DIČ: 2120397895, IČ DPH: SK2120397895, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 38880/T, e-mail: country@saloon.sk, telefónny kontakt: 0915 333 333, ktorá prevádzkuje stravovacie zariadenie a uskutočňuje rozvoz jedál zverejnených na internetovom sídle www.countrysaloon.sk.

Záujemca je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva jedlá a nápoje z ponuky Prevádzkovateľa zverejnených na internetovom sídle www.countrysaloon.sk.

Objednávka je zoznam požadovaných jedál, ktoré Záujemca objednáva na internetovom sídle www.countrysaloon.sk spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Záujemcu, telefonický kontakt na Záujemcu.

Článok II.
Základné podmienky objednávania

 1. Záujemca prostredníctvom webového sídla www.countrysaloon.sk. . vyplní objednávkový formulár, a kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Prevádzkovateľa uzatvára Záujemca s Prevádzkovateľom platnú zmluvu na kúpu jedla, resp. zmluvu na poskytnutie iných služieb Prevádzkovateľa, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať jedlo a Záujemca sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. Storno objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.
 2. Záujemca berie na vedomie, že prostredníctvom internetového sídla www.countrysaloon.sk. je možné objednať jedlá v minimálnom počte 10 ks (10 hlavných jedál) a to najneskôr do 11.00 predchádzajúceho dňa určenom na dodanie.
 3. Objednávky obsahujúce alkoholické nápoje, pre osoby mladšie ako 18 rokov nerealizujeme.
 4. Prevádzkovateľ Objednávku dodá na požadovanú adresu a Záujemca je povinný uhradiť Objednávku v hotovosti.

Článok III.
Práva a povinnosti Záujemcu

 1. Záujemca má právo na dodávku objednaného tovaru v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Záujemca má právo na riešenie reklamácie v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Záujemca je povinný doručenú Objednávku s pokladničným blokom prevziať a Objednávku uhradiť.
 4. Vyplnením a odoslaním Objednávky Záujemca pristupuje k týmto Všeobecným obchodným podmienkam.

Článok IV.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem počas prepravy Objednávky.
 2. Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu jedál a služieb ním poskytovaných a akékoľvek reklamácie je povinný riešiť v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Prevádzkovateľ má právo na úhradu Objednávky v plnej výške.

Článok V.
Reklamácie

 1. Prevádzkovateľ venuje maximálnu pozornosť spokojnosti Záujemcu a každú reklamáciu zaznamenáva a vyhodnocuje.
 2. Prípadné reklamácie kvality a množstva jedál Záujemca oznámi emailom na adrese: country@saloon.sk alebo na tel. čísle: 0915 333 333, a Prevádzkovateľ je povinný vyriešiť reklamáciu okamžite.
 3. Ak okamžité vyriešenie reklamácie nie je možné, Prevádzkovateľ bude kontaktovať Záujemcu najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Článok VI.
Ochrana osobných údajov

 1. Záujemca vykonaním Objednávky na internetovom sídle www.countrysaloon.sk poskytuje v zmysle Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľovi osobnú údaje na účel poskytovania služieb na internetového sídla www.countrysaloon.sk Osobné údaje sú poskytnuté za účelom zrealizovania Objednávky a v prípade ich neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
 2. Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať v súlade s osobitnými predpismi po dobu trvania zmluvného vzťahu. Záujemca dáva týmto súhlas Prevádzkovateľovi na spracúvanie jeho osobných údajov a potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. Vzťah Prevádzkovateľa a Záujemcu sa v otázkach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť a inovovať služby internetového sídla www.countrysaloon.sk bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu Záujemcov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Záujemcu na internetovom sídle www.countrysaloon.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia tých Všeobecných obchodných podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na internetovom sídla www.countrysaloon.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Všeobecných obchodných podmienok. Je v záujme Záujemcu, aby priebežne sledoval znenie Všeobecných obchodných podmienok a pravidelne sa zoznamoval s ich zmenami. Ak bude Záujemca pokračovať v používaní služieb internetového sídla www.countrysaloon.sk po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Všeobecných obchodných podmienok bez výhrad súhlasí.

Senec, dňa 12.február 2019

Prejsť na začiatok stránky